ENCONET je iskustvo stjecao na brojnim poslovima i projektima koje je obavljao u Hrvatskoj i inozemstvu. Najvažniji domaći klijenti su:

  • Nuklearna elektrana Krško
  • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (od 2019. godine pripojen MUP-u)
  • Hrvatska elektroprivreda (HEP)
  • INA (Rafinerija nafte Sisak, Rafinerija nafte Rijeka, INA Jadran, …)
  • Jadranski naftovod i
  • Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Međunarodne reference ENCONET je najvećim dijelom stjecao radom za međunarodne organizacije kao što su EU, IAEA, EBRD, UNIDO, UNDP i World Bank