Pri pojavi izvanrednog događaja upravljanje odzivom najčešće preuzimaju krizni centri. ENCONET pruža stručnu podršku u definiranju organizacijske strukture, prostora, opreme i kvalifikacija djelatnika, kao i u izradi operativnih procedura za krizne centre.

Izdvojene reference

  • Priručnik o radu i radne procedure za Krizni stožer Državnog zavoda za zaštitu od zračenja
  • Priručnik o radu i radne procedure za Tehnički potporni centar Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost
  • Uspostavljanje organizacijske strukture te definiranje prostora, opreme i kvalifikacija djelatnika Centra za izvanredni događaj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost