ENCONET-ov stručni tim može pružiti kvalitetne profesionalne usluge u provedbi periodičkih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja u skladu sa smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i nacionalnih regulatora. Usluga obuhvaća sve faze provedbe periodičkog sigurnosnog pregleda od analize i pregleda sigurnosnih faktora, sveobuhvatne procjene, rangiranja definiranih nesukladnosti, identifikacije i prioritizacije korektivnih mjera, te izrade akcijskog plana za implementaciju korektivnih mjera.

Izdvojene reference

  • Podrška u drugom periodičkom sigurnosnom pregledu NE Krško (Support for NEK PSR2)
  • Podrška u trećem periodičkom sigurnosnom pregledu NE Krško – NEK PSR3 (u tijeku)