Procjena i upravljanje tehnološkim rizicima

Procjena tehnoloških rizika je postupak kojim se utvrđuje do kakvih bi neželjenih događaja moglo doći na tehnološkom objektu. Za svaki takav događaj procjenjuju se vjerojatnost pojave i posljedice koje bi mogao prouzročiti. U okviru postupka upravljanja tehnološkim rizicima utvrđuje se je li potrebno reducirati postojeće rizike, i ako jest na koji način.

Postupci procjene i upravljanja rizikom primjenjuju se u svim fazama pogonskog ciklusa tehnološkog objekta ili postrojenja, od projektiranja i izgradnje do pogona, održavanja i razgradnje. Dugogodišnjim sustavnim bavljenjem ovom problematikom ENCONET je stekao značajna iskustva na slijedećim područjima:

Provedba procjena opasnosti

Procjene opasnosti su procjene rizika koje se provode u svrhu zaštite zaposlenika i radne okoline. Izrada takvih procjena zakonska je obveza za tehnološke objekte i postrojenja s količinama opasnih tvari većim od graničnih. ENCONET je za potrebe provedbe procjena opasnosti razvio specijalizirani računalni program pod nazivom EncoRA. Program uključuje metode “What-If”, HAZOP i FMEA.

Provedba procjena posljedica

Procjene posljedica se najčešće provode u cilju unaprjeđenja sustava pripravnosti za slučaj nesreće na tehnološkom objektu ili postrojenju, odnosno u svrhu zaštite okoliša i lokalnog stanovništva. Provođenje posebnog oblika procjene posljedica, tzv. Worst-Case analiza, zakonska je obveza za objekte i postrojenja sa velikim količinama opasnih tvari.

Izrada konvencionalnih procjena rizika

Pod konvencionalnim procjenama rizika podrazumijevaju se kvantitativne procjene vezane uz neželjene događaje uzrokovane kvarovima komponenti, ljudskim pogreškama ili prirodnim nepogodama. Procjene takvog tipa se provode na čitavom nizu područja, a primjer je odlučivanje o prihvatljivosti planiranog tehnološkog objekta ili postrojenja, te prostorno planiranje.

Izrada procjena rizika od terorizma

Ovisno o karakteristikama i funkciji koju obavljaju, tehnološki objekti i postrojenja mogu predstavljati atraktivan cilj za teroristički napad. Procjene rizika od terorizma provode se u cilju optimiranja strategija zaštite i sigurnosti.

Podrška u primjeni standarda IEC 61508 / 61511

Standardima IEC 61508 i 61511 postavljaju se zahtjevi za sigurnosne krugove sa električkim, elektroničkim ili programabilnim komponentama. Razine pouzdanosti sigurnosnih krugova (tzv, SIL-ovi) određuju se na temelju rezultata procjene rizika.

Izrada izvješća o sigurnosti

Usvajanjem “Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari” uvedena je zakonska obveza izrade tzv. izvješća o sigurnosti, i to za sve tehnološke objekte i postrojenja sa količinama opasnih tvari većim od graničnih. Provedba procjene rizika važna je komponenta u takvim izvješćima.

 

Reference

 • 2009 HAZOP analiza za projekt IVANA A&K Revamping Project (naručitelj INAgip d.d.) HAZOP za platforme
 • 2009 Analiza posljedica od ispuštanja CO2 iz sustava EOR (naručitelj: INA-Industrija nafte d.d.)
 • 2008 Specifikacije zahtjeva za sigurnosne funkcije sustava za transport nafte u smjeru Omišalj-Sisak i u smjeru Sisak-Omišalj-Urinj (naručitelj: SIEMENS d.d., Zagreb)
 • 2007. Analiza akcidentalnog ispuštanja na plinovodu Kutnjak-Đelekovec, Dionica od eksploatacijske bušotine Kt-2 do čvora Vot-3 (naručitelj: RGN)
 • 2007. Analiza akcidentalnog ispuštanja na otpremnom plinovodu Čvor Međimurje – CPS Molve (naručitelj: RGN)
 • 2007 Određivanje razine pouzdanosti sigurnosnih krugova sustava za transport nafte u smjeru Omišalj-Sisak i u smjeru Sisak-Omišalj-Urinj (naručitelj: JANAF d.d., Zagreb)
 • 2006 Primjena procjene rizika u zaštiti okoliša za elektroenergetske objekte i postrojenja HEP-a (naručitelj: HEP d.d., Zagreb)
 • 2005. Procjena rizika kopnenog transporta i pretovara nafte u tankere za projekt Družba Adria, SUO projekta Družba Adria (naručitelj:JANAF)
 • 2004 Procjena rizika za pogon ETAN (naručitelj: INA d.d., Zagreb)
 • 2003. Procjena opasnosti za Rafineriju nafte Rijeka: (1) 1) Postrojenje Unifining; (2) Postrojenje Platforming; (3) Postrojenje Toping III; (4) Postrojenje Rekuperacija; i (5) Postrojenje Merox (naručitelj; INA, Rafinerija nafte Rijeka)
 • 2003. Procjena opasnosti od izvanrednog događaja za Pogon Vinkovci (naručitelj: INA Naftaplin)
 • 2003 Procjena opasnosti od izvanrednog događaja prilikom utiskivanja CO2 na bušotini IVA-28 (naručitelj: INA d.d., Zagreb)
 • 2002 Procjena opasnosti od izvanrednog događaja na pogonu ETAN (naručitelj: INA d.d., Zagreb)
 • 2002 Određivanje nivoa pouzdanosti sigurnosnih krugova sustava za transport nafte u smjeru Sisak – Omišalj (naručitelj: JANAF d.d., Zagreb)
 • 2001 Procjena opasnosti za Rafineriju nafte Sisak: (1) Postrojenje KP-IV, Unifining (Sekcija 301); (2) Postrojenje KP-IV, Unifining (Sekcija 5300); (3) Postrojenje KP-IV, Platforming (Sekcija 300); (4) Postrojenje KP-VI, Atmosferska destilacija; (5) Postrojenje Aromati, Sulfolan (Sekcija 8100); (6) Postrojenje Dorada 1; (7) Postrojenje Doprema i otprema; i (8) Postrojenje Terminali JANAF – Rafinerijski dio (naručitelj INA, Rafinerija nafte Sisak)
English