Primjena industrijskih i energetskih tehnologija

Priprema i evaluacija projekata te izrada neovisnih ocjena projekata energetskih postrojenja na obnovljive izvore energije za potrebe pridobivanja izvora financiranja:

 

Priprema projekata uključuje definiciju svih bitnih zahtjeva na projekt i identifikaciju kritičnih točaka te analizu rizika projekta. Time se osigurava kontrola projektiranja i detaljnija razrada želja naručitelja prije početka samog projektiranja te omogućava praćenje svih faza razrade projekta kao i uspjeÅ¡no planiranje korektivnih akcija u svrhu umanjenja rizika investitora. Tijekom izrada neovisne ocjene stručnjaci ENCONET-a aktivno suraÄ‘uju s nositeljima projekta te savjetuju kako ispuniti uvjete za pridobivanje financiranja. Izrada neovisne ocjene zasniva se na stručnoj evaluacija projekata s tehničke, ekonomske, ekoloÅ¡ke i regulativne strane. a uključuje izradu analitičkog izvjeÅ¡taja (“Due Diligence Report”) kojim se projekt ocjenjuje za potrebe:

 • poslovnih banaka;
 • Fonda za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i energetsku učinkovitost (FZOEU);
 • Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) te Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
 • EU fondova: Inteligent Energy Europe (IEE), Instrument for Pre-Accession assistance (IPA) te
 • nezavisnih investitora.

 

Standardni sadržaj ENCONET-ovog “Due Diligence” izvjeÅ¡taja

 

 • Tehnička evaluacija projekta i procesa izvedbe;
 • Provjera vjerodostojnosti projekta, odnosno pretpostavki o raspoloživosti obnovljivog izvora (vjetra, biomase, sunca, vode…);
 • Ocjena prikladnosti predložene tehnologije (odabrani vjetroagregati, kotlovi za biomasu, turbine, solarne ćelije…), predviÄ‘enih sustava za kontrolu upravljanje, sigurnosnih sustava i sl.;
 • Ocjena sposobnosti glavnih dobavljača i izvoÄ‘ača obzirom na tehničke i terminske zahtjeve projekta;
 • Provjera terminskog plana, glavnih kontrolnih točaka te identifikaciju glavnih rizika uslijed kaÅ¡njenja u izvedbi;
 • Provjera pogonskih specifikacija te predviÄ‘enog način rada i održavanja postrojenja;
 • Ocjena plana kontrole kvalitete, testiranja te procedura za zaÅ¡titu okoliÅ¡a zdravlja i održavanja sigurnosti postrojenja;
 • Provjeru uvjeta priključka na mrežu distributivnog ili prijenosnog sustava te predviÄ‘enih tehničkih rjeÅ¡enja;
 • Provjera usklaÄ‘enosti s propisima zaÅ¡tite okoliÅ¡a te usklaÄ‘enost s propisima i mjerama EU.
 • Provjera kompletnosti izdanih dozvola i odobrenja, usklaÄ‘enost istih s predviÄ‘enim projektom te verifikacija ulaznih ekonomskih parametara obzirom na izdane dozvole;
 • Provjera kompletnosti svih ugovora i predugovora s glavnim dobavljačima i izvoÄ‘ačima te identifikacija rizika;
 • Ocjena nivoa i mjera osiguranja: bankovne obveznice i garancije, osiguranje izvrÅ¡enja i upravljanja, provjera predviÄ‘enih testiranja obzirom na uvjete osiguranja.
 • Provjera predviÄ‘enih kapitalnih i operativnih troÅ¡kova, te njihove obuhvatnosti;
 • Provjera dostatnosti sredstava za nepredviÄ‘ene troÅ¡kove i voÄ‘enje projekta;
 • Ocjena posljedica u slučaju promjene ugovornih obaveza;
 • Provjera mehanizama i dinamike predviÄ‘enih plaćanja na plan izvedbe projekta.
 • Verifikacija i provjera ulaznih parametara modela;
 • Simulacija osjetljivosti modela na odstupanja u izvedbi i pogonu;
 • OdreÄ‘enje tehnički najnepovoljnijeg slučaja za koriÅ¡tenje u modelu.

 

“Due Diligence Report” nedvosmisleno identificira i rangira rizike projekta te odreÄ‘uje karakteristične aktivnosti koje je potrebno provesti odnosno nadzirati kao bi se projekt ekonomski povoljno zaključio. Izrada “Due Diligence” izvješća uvelike olakÅ¡ava poslovnim bankama, fondovima i investitorima odobrenje sredstava za projekt ali i praćenje koriÅ¡tenje istih.

 

 • Kontrola projektnih rjeÅ¡enja u odnosu na želje i potrebe naručitelja, a u skladu s projektnim zadatkom.
 • Inženjering EE projekta.
 • Koordinacija i kontrola svih koraka provedbe projekata
 • Energetski pregledi izvedenog stanja utvrÄ‘ivanjem stvarnog stanja i potroÅ¡nje energije nakon zavrÅ¡etka projekta te usporedba dobivenih rezultata s projektiranim vrijednostima.
 • Preliminarna energetska analize (PEA) je izvjeÅ¡taj s cjelovitim pregledom općeg stanja objekta uz detaljnu analizu potroÅ¡nje energije i energetskih karakteristika objekta te identifikaciju mogućih mjera poboljÅ¡anja energetske efikasnosti. Svaka predložena mjera popraćena je i jednostavna ekonomskom analiza opravdanosti investicije.
 • Detaljna energetska analize (DEA) je nastavak PEA te uključuje mjerenje svih kritičnih veličina potrebnih za detaljnu razradu pojedinih predloženih mjera poboljÅ¡anja energetske efikasnosti. Rezultat DEA-e je investicijska studija na osnovu koje se može donesti odluka o nastavku realizacije projekta i pripremi sve potrebne projektne dokumentacije.
 • Uspostavljanje organizacijske strukture te decentralizacija odgovornosti na razinu na kojoj se deÅ¡avaju aktivnosti i troÅ¡e resursi.
 • Izrada metoda i procedura analize učinka i postignutih rezultata, Å¡to uključuje pokazatelje tj. indikatore potroÅ¡nje (IP), ciljeve poboljÅ¡anja, razvijeni sustav mjerenja učinkovitosti (SMU), putem kojeg se kontinuirano prikupljaju podaci potrebni za funkcioniranje SGE-a te praćenje, analizu i izvjeÅ¡tavanje o zadanim indikatorima i postavljenim ciljevima.
 • Definiranje energetskih troÅ¡kovnih centara
 • Definiranje lokacija mjernih mjesta
 • Odabir i postavljanje mjernih ureÄ‘aja za pojedini ETC
 • Definiranje protokola prikupljanja podataka
 • Definiranje indikatora potroÅ¡nje
 • Postavljenje ciljeva za poboljÅ¡anja energetske efikasnosti
 • Kontrola ispravnosti mjerenja i prikupljanja podataka
 • OdreÄ‘ivanje bazne potroÅ¡nje;
 • Uspostavu sustava mjerenja i prikupljanja podataka;
 • Usporednu analizu (benchmarking);
 • Pripremu izvjeÅ¡taja o potroÅ¡nji energije i potencijalnih kritičnih područja;
 • Definiranje i razrada korektivnih mjera na osnovu rezultata analize;
 • Izračun stvarnih stupnjeva iskoristivosti postrojenja i zgrada.
 • Izračun i verifikacija postignutih uÅ¡teda.

 

Reference

 • Technical Due Diligence for VE ZD2 and ZD3 Wind Farm In Croatia, 2010. (za Societe General – Splitsku Banku).
 • Technical Oversight of the VE ZD6 Wind Farm Project In Croatia, 2010. (za Societe General – Splitsku Banku).
 • Implementation of Energy Management information system (EMIS) in schools: II Gimnazija, HEP-ESCO World Bank project, 2010
 • Implementation of Energy Management information system (EMIS) in schools: OÅ  Breznički Hum., HEP-ESCO World Bank project, 2010
 • Technical Due Diligence for Strizivojna Hrast 3,3 MW Biomass Cogeneration plant in Croatia, 2010. (za Societe General – Splitsku Banku).
 • Technical Due Diligence for VE ZD6 Wind Farm In Croatia, 2009. (za Societe General – Splitsku Banku).
 • Studija značaja zaÅ¡tite ljudi od elektromagnetskih polja visokonaponskih vodova i obveze HEP-a, HEP, 2009.
 • Izrada studije snimke stanja – podloge za izradu preliminarnog energetskog pregleda sustava opskrbe i potroÅ¡nje energije Opće bolnice “Sveti Duh”, Opća bolnica Sveti Duh, 2009.
 • Analiza primjenjivosti te definiranje mjesta i uloge hidrometeoroloÅ¡kih podatka prilikom planiranja voÄ‘enja EES-a Hrvatske, HEP, 2008
 • Preleminarna energetska izvješća: Consors Ltd. MaruÅ¡evec, DILJ IGM Inc. Vinkovci, Grafičar Inc. Ludbreg, FZOEU, 2005, podizvoÄ‘ač za FER Zagreb.
 • Managing an EU-THERMIE supported project for implementation of the Thai energy conservation programme (ENCON) by technology transfer and related training, 2002;
 • Capacity building and on-the-job training for the Training division of DEDP on developing and managing training projects, sponsored by GTZ – ENEP (Energy Efficiency Promotion Project of German International Cooperation Agency (GTZ) in Thailand), 2002;
 • Utjecaj regulative zaÅ¡tite okoliÅ¡a na upravljanje elektroenergetskim sektorom I razvoj u uvjetima otvaranja I liberalizacije tržiÅ¡ta električnom energijom. HEP, Zagreb, 2001. kao koautori
 • Developing and introducing Customer Support Service for implementation of ENCON Programme of DEDP, Thailand, 2001.
 • Feasibility study on cogeneration plant for a wood processing company, – energy and environmental aspects, sponsored by GTZ – ENEP, 2001.
 • Koncept nadgradnje procesa održavanja u TE-TO Zagreb, Zagreb, studeni 2000. (kao ENTEKO d.o.o.)
English